KBT kontoret Borås

Erbjuder individualterapi för en rad olika ångest och depressionstillstånd. I Kognitiv beteendeterapi får du lära dig hur tanke, känsla, kropp och beteende samverkar och påverkar varann i olika situationer. Kognitiv beteendeterapi bygger på kognitiv och inlärningspsykologisk teori. Utmärkande för all kognitiv beteendeterapi är att terapin innehåller tydliga behandlingsmål som sätts upp gemensamt med dig som klient vid start av behandlingen. Redan under den första terapisessionen påbörjar vi en gemensam kartläggning av din problembild med hjälp av beteendeanalys. Varje session sätter vi tillsammans upp en gemensam agenda för innehållet i terapisessionen. En hemuppgift med en tydlig koppling till dina mål utformas varje gång vi träffas så att du kan fortsätta det terapeutiska arbetet i din vardag. Under terapisessionen använder vi oss av specifika tekniker utifrån de verktyg som finns inom KBT praktiken som är bäst lämpade utifrån din situation. En terapisession kan bedrivas på mottagningen men den kan också ske ute i olika sociala sammanhang beroende på hur dina behov ser ut.

Mottagningen ligger på
Ulvens gata 26a i Borås